Brukervilkår for Swipp

1. Introduksjon – velkommen til Swipp

Takk for at du bruker Swipp-applikasjonen. Eieren av denne applikasjonen er Mytos AS, et norsk selskap med organisasjonsnummer 917 070 709 MVA (“Mytos“, “vi“, “oss“, “vår(t)“). Mytos’ forretningsadresse er Billingstadsletta 19 B, 1396 Billingstad.

Disse vilkår for bruk (“Brukervilkår(ene)“) gjelder ved bruk av applikasjonen Swipp og regulerer avtaleforholdet mellom brukeren (“du“, “deg“) og Mytos. Ved å bruke Swipp, samtykker du i disse Brukervilkårene. Les vilkårene nøye. Vær oppmerksom på at dersom du bruker Swipp-applikasjonen etter avtale med din arbeidsgiver, vil deler av disse Brukervilkårene allikevel ikke gjelde for deg (se punkt 4 “spesialvilkår arbeidsgiveravtale”).

Swipp-applikasjonen (“Swipp“) er en sorterings- og rapporteringsapplikasjon for opptjente poeng ved bruk av ulike fordelsprogrammer, som er tilgjengelig på web, smarttelefon og nettbrett. Swipp muliggjør enkel sortering og oversikt over opptjente poeng i forbindelse med jobb- og private aktiviteter og er laget for å forenkle innrapportering til skattemyndighetene av skattepliktige fordeler ved bruk av poengene som er opptjent i forbindelse med jobbaktiviteter. Disse Brukervilkårene utgjør avtalen mellom oss og deg (“Avtalen“).

2. Opprettelse av Swipp-konto

For å kunne ta i bruk Swipp, må du opprette en brukerprofil. Dette gjør du på nettsiden til Swipp. I forbindelse med dette må du oppgi følgende informasjon:

  1. Fullt navn
  2. Epostadresse (dette blir ditt brukernavn i Swipp)
  3. Telefonnummer
  4. Arbeidsgiver
  5. Passord
  6. Medlemsnummer fra fordelsprogrammer
  7. Brukernavn og passord fra fordelsprogrammer

Når du oppretter profilen, forplikter du deg til å gi riktig informasjon når du registrerer deg og å oppdatere informasjonen dersom den endrer seg.

Din Swipp-konto er personlig. Dette innebærer at du ikke må dele ditt brukernavn eller passord med andre, sørge for å logge deg av etter endt brukersesjon og melde fra til Mytos dersom du tror din konto kan være misbrukt. Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn, til å nekte registreringen av, eller kansellere, et brukernavn.

3. Krav til bruk av Swipp-konto

All bruk av Swipp skal skje i henhold til disse Brukervilkårene. Du tildeles kun en begrenset ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke Swipp. Denne rettigheten kan ikke overdras, lånes bort eller leies ut til andre med unntak av det som eksplisitt følger av denne Avtalen. Alt materiale, innhold og alle tjenester i applikasjonen er utelukkende til din personlige bruk, og du kan ikke bruke det i kommersiell øyemed.

Du er selv personlig ansvarlig for å følge disse Brukervilkårene og gjeldende regler ved bruk av din Swipp-konto.

Dersom du benytter din Swipp-konto i strid med disse Brukervilkårene eller gjeldende regler, forbeholder Mytos seg retten til å umiddelbart terminere denne Avtalen samt nekte deg adgang til tjenesten. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre innholdet du har lagret utilgjengelig, ved å stenge eller sperre kontoen uten varsel.

4. Spesialvilkår arbeidsgiveravtale

Dersom du bruker Swipp etter avtale med din arbeidsgiver, vil du være underlagt spesialvilkår som gjelder i tillegg til eller i stedet for de øvrige bestemmelsene i disse Brukervilkårene.

Du må oppgi arbeidsgiver ved registrering. Vi vil informere arbeidsgiver om at du har en Swipp-bruker. All informasjon som er tilgjengelig på din Swipp-bruker er imidlertid personlig. Etter at du har oppgitt arbeidsgiver må du selv velge om Swipp-brukeren din skal tilknyttes arbeidsgiver. Ved tilknytning til arbeidsgiver vil arbeidsgiveren kun få tilgang til en rapport som danner grunnlag for fordelsbeskatning. Rapporten vil kun inneholde oppsummert beløp for fordelsbeskatning.Arbeidsgiver kan kun få tilgang til annen informasjon dersom du aktivt velger dette i Swipp.

Dersom du har valgt å knytte arbeidsgiver opp mot din Swipp-bruker, må arbeidsgiver akseptere at Swipp-brukeren din slettes. Ved arbeidsgivers aksept gjelder vilkårene i punkt 9 tilsvarende.

5. Forbehold

Tilgang til Swipp og relaterte tjenester tilbys utelukkende “som den er”. Mytos gir ingen garantier til deg vedrørende gyldigheten, nøyaktigheten, korrektheten, egnetheten, tilgjengeligheten, eller lignende, for noe innhold, inkludert, men ikke begrenset til Swipp og Swipp-nettstedet, slik dette leveres av Mytos eller tredjeparter.

All bruk av Swipp skjer på egen risiko, inkludert risikoen for at du kan bli eksponert for unøyaktig eller upassende innhold. Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn, til å begrense din tilgang til Swipp og/eller avbryte driften av Swipp for å utføre nødvendig vedlikehold og korreksjoner eller andre endringer uten ytterligere eller forutgående varsel eller ansvar. Du er alene ansvarlig for sikringen av kommunikasjon mellom deg og Mytos.

Mytos gir ingen garantier mot tap av data eller andre tap eller skader som skjer ved direkte eller indirekte bruk av Swipp.

6. Immaterielle rettigheter

Swipp og alt innhold som vises via Swipp, inkludert data som behandles, lagres, prosesseres og behandles, eies av Mytos og/eller Mytos’ tredjepartsleverandører og deres respektive lisensgivere. Denne Avtalen innebærer ingen overføring av eiendomsrett eller øvrige rettigheter.

Du forplikter deg til å ikke kopiere, endre, dekompilere, demontere, foreta omvendt utvikling av eller lage avledede verk av en hvilken som helst del av Swipp eller annet innhold som genereres av Swipp, og kan ikke overføre eller distribuere disse i noen form eller til noe formål.

7. Personopplysninger

Mytos utleverer ikke informasjon om deg til tredjepart uten ditt samtykke, med mindre Mytos er rettslig forpliktet til slik utlevering eller må dele informasjonen med sine underleverandører, partnere og samarbeidspartnere for å kunne levere Swipp til deg. Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger i Swipp, kan du lese vår personvernerklæring for applikasjonen her.

8. Innhold og ansvarsfritak

Mytos og dennes lisensgivere, inkludert utviklerne av Swipp, gir ingen garantier av noe slag, uttrykkelig eller underforstått, som oppstår ved lov eller på annen måte, herunder for innhold, kvalitet, nøyaktighet, fullstendighet, effektivitet, pålitelighet, omsettelighet, egnethet for et bestemt formål, nytte, bruk eller resultater av Swipp, eller om at dataene eller forbindelsen vil være uavbrutt eller feilfri.

Mytos er ikke ansvarlig for bruken av Swipp eller innholdet som mottas ved bruk av Swipp. Mytos har testet Swipp på de vanligste nettlesere, smarttelefoner og nettbrett, men har ikke noe ansvar for at Swipp fungerer som tiltenkt. Swipp leveres “som den er,” og bruk av Swipp gjøres på eget ansvar. Enkelte tjenester leveres på vegne av tredjeparter. Slike tredjepartstjenester kan ha egne vilkår i tillegg til Mytos’ Brukervilkår.

Hverken Mytos, dets leverandører, underleverandører, tredjeparter eller lovlige representanter kan holdes ansvarlig for direkte, eller indirekte, tap, eller skade, som skyldes mangler ved Swipp eller som du, eller annen tredjepart, påføres i forbindelse med bruk av, eller manglende evne til å bruke, Swipp og dets innhold. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, krav fra tredjeparter og tap av data.

9. Varighet og oppsigelse

Denne Avtalen gjelder fra tidspunktet du godtar disse Brukervilkårene og så lenge du har tilgang til Swipp, med mindre Avtalen sies opp. Dersom du sier opp Avtalen, får slik oppsigelse umiddelbar virkning. Dette gjelder ikke dersom bruken av Swipp skjer via avtale med arbeidsgiver (se punkt 4 “spesialvilkår arbeidsgiveravtale), hvilket krever arbeidsgivers medvirkning.

Vi beholder alltid informasjon knyttet til din konto 30 dager etter oppsigelse, for det tilfellet at du har slettet din konto ved en feiltakelse eller igjen ønsker å benytte deg av Swipp. Etter 30 dager vil Mytos slette eller anonymisere alle personopplysninger. Dette innebærer at du må legge inn all informasjon på nytt dersom du blir bruker av Swipp i fremtiden.

10. Overdragelse

Mytos forbeholder seg retten til å overdra disse Brukervilkårene til et annet selskap i forbindelse med et salg av hele eller deler av virksomheten.

11. Lovvalg og verneting

Denne Avtalen reguleres av norsk rett. Tvister løses ved de alminnelige domstolene dersom ikke annet følger av ufravikelig lovgivning.

12. Oppdateringer og endringer

Mytos vil påse at Swipp fungerer mest mulig effektivt og forbeholder seg derfor retten til å gjøre endringer i Swipp og disse Brukervilkårene til enhver tid.

Mytos vil varsle deg og/eller arbeidsgiver om vesentlige endringer før de trer i kraft. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som innskrenker din bruksrett eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter etter Avtalen for øvrig.

Mytos forbeholder seg retten til å kreve vederlag for bruk av Swipp i fremtiden. Mytos forbeholder seg også retten til å kreve vederlag for fremtidig premiumfunksjonalitet. Ved slik endring vil vi gi deg beskjed på forhånd. Du velger alltid selv om du vil fortsette å bruke Swipp eller eventuell premiumfunksjonalitet mot vederlag. Duu pålegges med andre ord ikke noen betalingsplikt som følge av at du aksepterer disse Brukervilkårene.

Dersom du ikke godtar endringene må du avslutte din bruk av Swipp.  Dersom Swipp-applikasjonen brukes etter avtale med arbeidsgiver, vil du ikke ha mulighet til å avslutte avtaleforholdet uten arbeidsgivers aksept (se punkt 4 “spesialvilkår arbeidsgiveravtale”). Denne begrensningen gjelder ikke i forhold til løpende betalingstjenester, disse vil du kunne avslutte uten arbeidsgivers aksept.

En oppdatert versjon av Brukervilkårene vil til enhver tid være tilgjengelig på swipp.com.

13. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer  om Swipp kan du kontakte oss på følgende måter:

Per post:
Mytos AS
Billingstadsletta 19 B
1396 Billingstad.

Per e-post:
support@swipp.com